نوید رهایی از فرقه تروریستی رجوی
خبری، افشاگری، تحقیقی
در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی، به سرکردگی رژیم تروریستی امریکا و فرقه تروریستی رجوی؛ وب سایت "نوید رهایی" را با ارسال پیامک به دوستان و آشنایان خود معرفی كنید. مطالب، عكس و اخبار نوید رهایی را در شبكه های اجتماعی و پیام رسان ها به اشتراك بگذارید، همچنین لینک کردن " نوید رهایی" را در سایت ها و وبلاگ خود و دوستانتان، در دستور کار قرار دهید. با تشکر - نوید رهایی ، ،

مرگ بر رژیم تروریستی آمریکا ، ، " تغییر نام "کاخ سفید" به "پایگاه تروریستی و ترویج تروریسم بین المللی " ، ، مرگ بر رژیم آمریکا ، ، Amerika ölümü ، ، Śmierć Ameryki ، ، Down with America ، ، Morte in America ، ، الموت لأمریكا ، ، Tod nach Amerika ، ، Vdekja në Amerikë ، ، Mort à Amérique ، ، مرگ بر رژیم آمریکا

... قراربود اولین گروه دردسامبر2011 به محل جدید منتقل گردند _ تا امروز دو هفته از این مهلت چهارماهه به پایان رسیده و سران فرقه همچنان به وقت کشی جهت به شکست کشاندن این آخرین فرصت ممکن مشغولند... تلاش های مارتین کوبلر ( نماینده یونامی ) که بااجازه دولت عراق وبعنوان تسهیل کننده در این ماجرا شرکت کرده راه بجایی نبرده است زیرا ...

الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، پانزدهم ژانویه 2012

بنابرآخرین تصمیم دولت عراق تنها 107 روز تا جمع آوری کامل اردوگاه فرقه تروریستی رجوی باقی مانده است

آقای دکترنوری المالکی درآخرین گفتگوی خود نکاتی مهمی درمورد چگونگی برخورد دولت عراق با جمع آوری اردوگاه عراق جدید رایاد آوری واعلام نمود.

اقای مالکی در گفتگو با رسانه های فارسی زبان اعلام کرد:

1- دولت عراق دراثر دخالت دبیرکل سازمان ملل مهلت تخلیه این اردوگاه را تا حداکثر31 آپریل 2012 بطور مشروط تمدید نموده است.

2- به زودی اولین گروه ازاردوگاه خارج شده ودرکمپ بطور موقت اسکان می یابند تا ازعراق اخراج شوند............

3- فرقه تروریستی یک گروه جنایتکاراست ومردم ودولت عراق وجود این جنایتکاران را درخاک خود تحمل نخواهند کرد

4- درپایان مهلت تعین شده اثری ازاین اردوگاه باقی نخواهد ماند وزمین های این کمپ به صاحبان اصلی آن واگذارخواهدشد.

5- دادگاه های عراق حکم بازداشت 121 نفرسران این گروه جنایتکاررا به علت اقدامات تروریستی صادرکرده که این احکام اجراخواهند گردید...........

 

گرچه تمدید مهلت مشروط تخلیه این اسارتگاه گرچه یک اقدام انسانی دیگر ازجانب دولت عراق وآخرین فرصت به سران اینفرقه وسازمانهای بین المللی جهت حل مسالمت آمیز این معضل محسوب می گردد ولیکن متاسفانه سران این فرقه همچنان به فرصت سوزی _ یاغی گری وگردنکشی درمقابل خواست مردم ودولت عراق و جامعه جهانی ادامه می دهند ( قراربود اولین گروه دردسامبر2011 به محل جدید منتقل گردند ) _

تاامروز دوهفته از این مهلت چهارماهه به پایان رسیده و سران فرقه همچنان به وقت کشی جهت به شکست کشاندن این آخرین فرصت ممکن مشغولند.......

تلاش های مارتین کوبلر ( نماینده یونامی ) که بااجازه دولت عراق وبعنوان تسهیل کننده در این ماجرا شرکت کرده راه بجایی نبرده است زیرا سران فرقه کمپ موقت وترانزیت liberty رایک اردوگاه جدید تصورکرده و خیال اثاث کشی بدانجا داشته اند!

طبیعی است که دولت عراق باید تنها با انتقال وسائل کاملا شخصی وخصوصی این افراد به محل جدید موافقت نماید.

آنچه دراین نوشتار مورد نظراست بند پنجم اظهارات آقای مالکی یعنی اجرای احکام دستگاه قضایی عراق درمورد تحت پیگردقرارگرفتن ودستگیری121 تن از سران ترور وشکنجه گران _ بازجویان وجلادان تشکیلاتی است....

گرچه بنابر تجربیات ومستندات موجود امریکا دردوره حضور ومسئولیت حفاظت خود گروهی ازسران اینفرقه رابگونه ای غیرقانونی وقاچاق ازعراق فراری داده وهم اکنون این افراد درشمال عراق وکشورهایی چون عربستان سعودی – بحرین – مصر- قبرس _ ترکیه _ پاکستان ویونان به سرمی برند ولی این نوشتاربرپایه این فرضیه طراحی شده که افرادمورد اشاره آقای مالکی هم اکنون نیزدراین اسارتگاه حضوردارند

دستگیری این 121 متهم گامی مهم در جمع آوری اسارتگاه عراق جدید

دولت ودستگاه قضایی عراق باید دردستگیری این افراد تحت تعقیب شتاب کند زیرا این افراد درزمره تروریست های خطرناک وکسانی هستند که درکنار توطئه وایجادناامنی علیه دولت ومردم عراق سعی می کنندهمچنان با فشاروسرکوب اسیران وگروگان ها را دربی خبری وتحمیق و نا آگاهی ومحرومیت نگاه دارند _ دستگیری فوری این افراد گام مهم وسازنده ای در نابودی بقایای تشکیلات سرکوبگراین فرقه محسوب می گردد.......

دستگیری ومحاکمه این افراد چه نتایجی دربردارد ؟

محاکمه این افراد راه رابرای دستگیری دیگرسران فرقه خواهد گشود _ این اقدام مهم تاثیربسیارمثبتی برروند تحت تعقیب قرارگرفتن ودستگیری افرادی چون مریم قجر_ محدثین _ ابریشمچی _ جابرزاده _ سپهری ودیگران خواهد گذاشت.

مسئله وجود سرکرده فرقه رجوی درعراق ....

اگرشهادت خانم مریم سنجابی راملاک قراردهیم دست کم درخواهیم یافت که مسعود رجوی جنایتکارازسال 2007 بدین سو دیگر اسارتگاه عراق جدید وجود ندارد بنابراین نظربرخی که حفاظت از مقر 49 را دلیل وجود این تبهکار درعراق می دانند باواقعیت سازگاری ندارد چراکه مسعود رجوی یک جنایتکار بسیاربزدل وترسو است و ذره ای شهامت وجسارت ندارد _ فراموش نکنیم این خائن درسال 1350 پس از دستگیری برای تخفیف اتهامات خود درکنار درخواست عفو ملوکانه محل اختفای تعدادی از اعضای این گروه را دراختیارساواک قرارداد بنابراین تقریبا محال است چنین فرد ترسویی دراین شرایط که اردوگاه درحال تخلیه قراردارد درآنجا مخفی شده باشد _

مسعود رجوی کجاست ؟

بنده براین باورم که هم سالهاست این جنایتکاربا حمایت امریکا ازعراق گریخته است _ طی این سال ها گرچه برای بازگردن این جانی به اروپا تلاش بسیاری انجام گرفته ولیکن همه کوشش هاباشکست مواجه شده چراکه اولا دولت فرانسه موقعیت پناهندگی این تبهکاررابه علت " خطری برای امنیت ملی " لغو نموده است ولذا بعید است که دیگرکشورهای اروپایی وامریکا نیز هرگزیه این جنایتکاربین المللی موقعیت پناهندگی اهدا نمایند.

بنابرآخرین مستندات هم اکنون این تروریست خطرناک تحت حمایت امریکا دریک جزیره زندانی ودربستربیماری ومرگ به سرمی برد _ سرانجام این خائن وجنایتکارهمان مخفی شدن ومرگ درپناهگاه ومخفی گاه می باشد...

سرانجام فرقه رجوی به کجا منتهی خواهد شد ؟

بعد از تخلیه اردوگاه عراق جدید درعراق نوبت جمع نمودن خانه تروریستی این گروه درفرانسه خواهد رسید و لذا باید همه تلاش برروی این پایگاه تروریستی متمرکزگردد_ فرقه رجوی ازهم پاشیده و هیچ راه برون رفتی برای این فرقه باقی نیست _ برخی ازجمله جناب بهروز خلیق تصور می کند جمع شدن بساطشیادی این گروه شروعی برای دگرگونی دراین فرقه خواهد گردیده وراه رابرای پیوستن این فرقه به جامعه ایرنیان بازخواهد کرد !

ضمن ابراز تاسف برای این عدم نا آگاهی اینگونه افراد باید گفت : شما نمی توانید ازجیب مردم ایران هزینه کنید _ اینها یک گروه تروریستی بایک گذشته تاریک وخونین هستند _ دست این جنایتکاران یه خون ده هاهزارایرانی آلوده است ولذا تحت تعقیب قضایی قرارگرفتن _ دستگیری ومحاکمه سران اینفرقه دردادگاه های رسیدگی به جنایات سازمان یافته تنها آینده ایست که برای این گروه متصور است _ بنابراین سعی نکنید با پاشیدن آب توبه برسراین جنایتکاران برگذشته آنها خط بکشید

هم اکنون ده ها شکوائیه علیه سران اینگروه دردادگاه های اروپایی به جریان افتاده وسران خائن ومنفوراین گروه را به زودی درپای میزمحاکمه خواهیم دید _ بنابراین بهتراست بجای این گونه پرت وپلا گویی ها یا بعنوان شاهد هایی ازگذشته نکبت باراینگروه یا به روند رسیدگی به نزدیک به سه دهه سران اینفرقه دردادگاه شرکت کنید ویا زبان درکام کشید ووارد موضوعی که بدان اشراف ندارید نگردید...........

سخنی هم با اعضای سابق اینگروه منفورتروریستی......

دوستان گرچه افشای ماهیت این فرقه تروریستی ازجانب شما گامی است بسیارمهم وسازنده است وجای سپاس گذاری دارد ولی این به تنهایی کافی نیست _ چراکه شما بهرصورت بعنوان بخشی ازاین فرقه درکلیه اتهامات سنگین این گروه نوعی مشارکت داشته اید بنابراین شما وامدار مردم ایران هستید واین بدهی خود راباید بصورت کامل تری پرداخت نمائید_

جمع شدن بساط شیادی فرقه رجوی درعراق تنها یک گام اولیه می باشد و وظایف شما وهمه مدافعان مستقل حقوق بشربایستی ازاین پس درکنار آگاه سازی روی دواقدام مهم دیگر متمرکز گردد

1- تلاش قانونی برای جمع نمودن اردوگاه مخوف دوم اینگروه در فرانسه

2- تلاش برای ارائه شکوائیه دردادگاه ها برای جهت تحت تعقیب قراردادن ودستگیری ومحاکمه سران این گروه

البته اقدام دراین موارد گرچه وظیفه همه ایرانیان مخالف ترور وتروریسم وضربه خوردگان ازسی سال عملیات تروریستی اینگروه است ولیکن وظیفه شما ودولت ایران ازبقیه سنگین تراست ....

پس همچنان بکوشیم وتا به پای محاکمه وبه زندان کشیدن سران جنایتکاراینفرقه دمی از تلاش بازنایستیم

الف .مینو سپهر پژوهشگر ونویسنده مستقل وتلاشگر حقوق بشروزنان 2012/01/15

کدشناسه متن
PSCODE.IBN.NR:445750/01/2012/A410AF

 
طبقه بندی: اخبار (89 تا 92)،  افشاگری،  اخراج و انتقال،  کمپ ترانزیت موقت (لیبرتی)،  نجات یافتگان،  الف مینو سپهر، 
برچسب ها: مینو سپهر - دولت عراق، دادگاه عراق، محاکمه 121 تروریست، اخراج مجاهدین،
ارسال توسط نوید رهایی
آخرین عناوین

تصویر روز

مرصاد

نوید رهایی


لرستان
قربانیان ترور

شهید قاسم سلیمانی

شهید علی صیاد شیرازی

شهید احمدی روشن، دانشمند هسته ای

شهید داریوش رضایی نژاد، دانشمند هسته ای

 - شهیده فاطمه طالقانی؛ عزیزم به کدامین گناه در آتش دشمنان خدا و خلق سوختی؟

برگزیده
صفحات جانبی
برگزیده
افشاگری

نقض حقوق اعضا

خودسوزی

آلبانی ، تیرانا

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی راند

از احمد رازانی تا نورمحمد بیرانوند

حقوق بشر

جداشدگان

 آقای بهزاد علیشاهی

آقای نادر نادری

خانم آن سینگلتون

 آقای محمد حسین سبحانی

آقای علی اكبر راستگو

خانم بتول سلطانی

 آقای محمد رزاقی

 آقای عبد الكریم ابراهیمی

زنان

 خانواده

فرقه رجوی

شورای تروریستی رجوی

نشریات
اخبار
آرشیو مطالب
نوید رهایی نوید رهایی