نوید رهایی از فرقه تروریستی رجوی
خبری، افشاگری، تحقیقی
در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی، به سرکردگی رژیم تروریستی امریکا و فرقه تروریستی رجوی؛ وب سایت "نوید رهایی" را با ارسال پیامک به دوستان و آشنایان خود معرفی كنید. مطالب، عكس و اخبار نوید رهایی را در شبكه های اجتماعی و پیام رسان ها به اشتراك بگذارید، همچنین لینک کردن " نوید رهایی" را در سایت ها و وبلاگ خود و دوستانتان، در دستور کار قرار دهید. با تشکر - نوید رهایی ، ،

مرگ بر رژیم تروریستی آمریکا ، ، " تغییر نام "کاخ سفید" به "پایگاه تروریستی و ترویج تروریسم بین المللی " ، ، مرگ بر رژیم آمریکا ، ، Amerika ölümü ، ، Śmierć Ameryki ، ، Down with America ، ، Morte in America ، ، الموت لأمریكا ، ، Tod nach Amerika ، ، Vdekja në Amerikë ، ، Mort à Amérique ، ، مرگ بر رژیم آمریکا

سابقه نزدیکی وهمکاری اسرائیل بافرقه رجوی به سال 2003 بازمی گردد _ زمانی که رژیم جنایتکارصدام فروپاشید سران فرقه رجوی که همیشه به داشتن ارباب وسرپرست نیاز دارند به اسرائیل وامریکا نزدیک شده وطوق بردگی وبندگی این دورا به گردن اویختند _ جاسوسی وخبرچینی وانجام عملیات تروریستی درعراق وایران توسط فرقه رجوی حاصل این همکاری است....

                                                   

بنابرتصمیم تازه دولت عراق تنها _ 75 روز تا تخلیه کامل اردوگاه فرقه رجوی وآزادی اسیران وگروگان ها باقی است

سابقه نزدیکی وهمکاری اسرائیل بافرقه رجوی به سال 2003 بازمی گردد _ زمانی که رژیم جنایتکارصدام فروپاشید سران فرقه رجوی که همیشه به داشتن ارباب وسرپرست نیاز دارند به اسرائیل وامریکا نزدیک شده وطوق بردگی وبندگی این دورا به گردن اویختند _ جاسوسی وخبرچینی وانجام عملیات تروریستی درعراق وایران توسط فرقه رجوی حاصل این همکاری است.... ازدوسال پیش دستگاه تبلیغی اسرائیل تبایغات دروغینی را بااستفاده از مافیای رسانه ای روی آنتن برده است اسرائیل ادعا می کند که ایران درحال دست یافتن به سلاح اتمی است وچنین امری باعث به خطرافتادن امنیت اسرائیل خواهد گردید! _ ولی واقعیت اینست که اگرازپوسته شعارهای سنتی برخی ازمسئولین ایران گذرکنیم درعمل ...


1- یونامی و کمیساریای سازمان ملل دریک اعلامبه مشترک اعلام نمودند که کمپ liberty از همه جهات برپایه استاندارده های جهانی آماده شده وظرفیت پذیرش 5500 نفر را دارا می باشد.

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41089&Cr=&Cr1 _

2- امریکا فرقه تروریستی رجوی وارتش فرسوده و متلاشی شده خصوصی صدام را درلیست تروریستی سال2012 ابقا نمود

3- دانیل فرید مسئول تخلیه اردوگاه فرقه رجوی دردولت امریکا اعلام کرد اعضای فرقه رجوی درباره انتقال به کمپ liberty تصمیم بگیرند _ فرید هشدار داد درصورت تداوم گردنکشی اردوگاه عراق جدید دیگر مکان امنی برای این گروه نخواهد بود.

4- گزارش تلویزیون NBC درموردهمکاری و نقش فرقه تروریستی رجوی وسازمان اطلاعات اسرائیل( موساد ) درترور دانشمندان وافراد مرتبط با فعالیت های اتمی ایران

اگرتکه های این پازل را درکنارهم قراردهیم بدین نتیجه می رسیم که :

اولا _ یونامی و کمیساریای سازمان ملل با اعلام استاندارد بودن liberty راه هرگونه تداوم گردنکشی وبهانه تراشی های کودکانه ومسخره سران فرقه رجوی رامسدود نمودند واز این پس سران فرقه نه تنها درمقابل تصمیم دولت عراق بلکه درمقابل درخواست های سازمان های امداد رسانی مربوط به سازمان ملل قراردارند.

دوما _ انتشار لیست تروریستی وزارت امورخارجه امریکا درسال 2012 وابقای فرقه رجوی درردیف 28 و29 تمامی تلاش های ملتسمانه وپرهزینه این فرقه رابرباد داد وملیونها دلار مزدوری صدام بدون نتبجه به جیب امریکایی ها واروپایی های مواجب بگیر این فرقه سرازیر شدند.

سوما _ دولت امریکا اززبان " دانیل فرید" به فرقه رجوی هشدار اگر اخرین فرصت ممکن یعنی انتقال تخلیه اردوگاه عراق جدید وانتقال به کمپ liberty استفاده کنند که درغیر اینصورت اردوگاه عراق جدید دیگر برای آنها امن نخواهد بود.

چهارما _دولت امریکا با نمایان وافشا کردن شرکت گروه های ترور آموزش دیده شده فرقه رجوی دراسرائیل واعزام انها از طریق کشورآذربایجان به ایران وکشتن دست کم 5نفرازدانشمندان وافراد مرتبط با فعالیت های اتمی ایران رسما اعلام کرد گرچه از این اقدامات تروریستی آگاه است ولی درآنها نقشی نداشته است ! _ این اعلام برائت امریکا اما برپایه واقعیت استوار نیست چراکه امریکا درسال 2006 و2007 تعداد 200 نفراز تروریست های مستقردراردوگاه رجوی را ازکشورعراق بگونه ای قاچاق به کشورهای اسرائیل _ عربستان _ قبرس _ آذربایجان _ ترکیه و لبنان منتقل کرده است .

کاهش تعداد تروریست های مستقردراردوگاه فرقه رجوی از 3400 نفردرسال 2008 به 3200 نفردرسال 2011بهترین دلیل این مدعاست.....

بنابراین با توجه به واقعیت های بالا همه راه های گردنکشی سران فرقه رجوی کاملا مسدود شده اند وچنین تحولاتی دولت عراق رادرموقعیتی قرارداده است که بتواند درصورت لزوم از همه گزینه های ممکن درمورد تخلیه این مرکزدسیسه علیه مردم ایران وعراق استفاده نماید.

همکاری رژیم تروریستی _ اشغالگر اسرائیل وفرقه منفور رجوی خطری بزرگ برای صلح وامنیت درمنطقه وجهان

سابقه نزدیکی وهمکاری اسرائیل بافرقه رجوی به سال 2003 بازمی گردد _ زمانی که رژیم جنایتکارصدام فروپاشید سران فرقه رجوی که همیشه به داشتن ارباب وسرپرست نیاز دارند به اسرائیل وامریکا نزدیک شده وطوق بردگی وبندگی این دورا به گردن اویختند _ جاسوسی وخبرچینی وانجام عملیات تروریستی درعراق وایران توسط فرقه رجوی حاصل این همکاری است....

ازدوسال پیش دستگاه تبلیغی اسرائیل تبایغات دروغینی را بااستفاده از مافیای رسانه ای روی آنتن برده است

اسرائیل ادعا می کند که ایران درحال دست یافتن به سلاح اتمی است وچنین امری باعث به خطرافتادن امنیت اسرائیل خواهد گردید! _ ولی واقعیت اینست که اگرازپوسته شعارهای سنتی برخی ازمسئولین ایران گذرکنیم درعمل درخواهیم یلفت که این ادعا به دور ازواقعیت است چراکه اولا :_ شعارهای مسئولین حکومت ایران راهم باید درراستای حمایت ازمردم تحت سرکوب واشغالگری محسوب نمود دوما : تاکنون هیچ مرکز ومرجع جهانی دلایل کافی ومستند و مبنی بر تلاش ایران برای دست یابی به سلاح اتمی ارائه نکرده است _ سوما : مسئولین ایران بارها اعلام کرده اند درپی استفاده نظامی از انرژی اتمی نیستند و چهارما : به فرض یک درصد اگرحکومت ایران درپی سلاح اتمی هم باشد این مسئله ربطی به اسرائیل ندارد چراکه این کشورهم مجهزبا سلاح اتمی غیرقابل شمارش وکنترل است وهم این دولت با یاغی گری حاضربه عضویت درآزانس بین اللملی اتمی وسایر نهاد های کنترل کننده قرارندارد وبنابراین چنین دولتی نمی تواند درمورد دیگران اظهارنظرنماید.

ولی حقیقت چیست ؟ اسرائیل درپی تحولات دوساله اخیردرجهان دچار ترس ووحشت گردیده و روال این رخدادها ربه سود اشغالگری وکردنکشی و تداوم سرکوبگری خود نمی داند _ این دلایل می توانند بدین صورت فهرست گردند.

1- پیشرفت های تحسین برانگیز نخبگان فکری ایران درراه دست یابی به دانش هسته ای علیرغم فشارغرب

2- مطرح شدن عضویت فلسطین بعنوان یک کشورمستقل وحمایت اکثریت قاطع کشورهای جهان از این مسئله

3- به عضویت یونسکودرآمدن فلسطینی ها واهتزاز پرچم فلطسین بربام این مرکزجهانی

4- اتحاد استراتژیک بین رهبرای فتح وحماس جهت برگزاری انتخابات مشترک درسرزمین فلسطین

5- تحولات درکشورهای شمال افریقا ازجمله برکناری حسنی مبارک رئیس جمهور مادام العمرمصر دوست سنتی اسرائیل که درنتیجه این رخداد ها اسلامگرایان درتونس ومصرولیبی و یمن وسوریه به قدرت رسیده وخواهند رسید _ چنین تحولاتی اسرائیلی هارا به وحشت وسردرگمی کشانده است زیراکه دوکشور مصروسوریه هم مرز بااسرائیل به شمار می روند و بهمین دلیل آینده روابط مصریها وسوریها با دولت اسرائیل درهاله ای ازابهام فرورفته است .....

بنابراین آنچه دولت مردان اسرائیل را به سردرگمی وجنون کشانده این تحولات است نه تلاش های اتمی حکومت ایران ولی چون دولت اسرائیل درمقابل این رخدادها قادربه اقدامی نیست سمت وسوی تبلیغات خودرا دریک فرافکنی عاجزانه به سوی برنامه های اتمی ایران نشانه رفته است.

جنب وجوش دیوانه وار اسرائیل از حمله تروریستی سایبری تا ترور دانشمندان وافراد مرتبط به برنامه های اتمی ایران

گرچه تبلیغات دروغین وتهدیدات اسرائیل علیه تلاش های هسته ای ایران مقوله تازه ای نیست ولیکن این تلاش ها طی دوسال گذشته ابعاد تازه وخطرناکی بخود گرفته است آلوده کردن رایانه های مراکزاتمی ایران به ویروس استاکس نت وترور دانشمندان وافراد مرتبط با فعالیت های اتمی ایران درزمره اینگونه عملیات تروریستی به شمار می روند.

بعد از گزارش اخیر آژانس اینگونه تبلیغات خطرناک به شاخ وشانه کشی وتهدیدات توخالی حمله به تاسیسات اتمی نیزارتقا پیداکرده است _ البته برای کسانی که به این تبلیغات بگونه ای ژرف نگاه می کنند کاملا مشخص است که این تهدیدات جنگ روانی بیش نیست چراکه اولا : اسرائیل بدون کمک امریکا قادربه اینگونه عملیات تروریستی نیست و دوما : امریکا حاضرنیست دراین ماجراجویی های جنونبار به اسرائیل کمک نماید و سوما اروپا ودیگرکشورهای جهان نیز برحل مسالمت امیز این سوء تفاهمات بین آزانس وحکومت ایران به دورازاین جنال سازی های رسانه ای تاکیدمی نمایند.

بنابراین دولت اسرائیل که درتحمیل توهمات خود به جامعه جهانی باشکست کامل مواجه گردیده دریک اقدام مسخره وخنده دار دریک فیلم کوتاه تبلغی توهین آمیز سامسونگ به تاسیسات اتمی اصفهان حمله می کند !

اتش بازی خطرناک اسرائیل _ فرقه تروریستی رجوی درایران

اسرائیل برای پیاده کردن عملیات تروریستی خود درایران به سراغ فرقه خائن ومزدورومنفوررجوی رفته واز تیم های آموزش داده این فرقه درعملیات جنایتکارانه بهره برداری می کند _ چنین خطاها واشتباهات خطرناک با توجه به درجه منفوریت فرقه رجوی درمیان ایرانیان عملی است بسیاراحمقانه ورذیلانه که باعث بیزاری بیشترایرانیان از این رژیم اشغالگر تروریست پرور خواهد گردید.

بعنوان یک ایرانی صلح جو ومخالف جنگ وخشونت وتروریسم و سلاح های کشتارجمعی به اسرائیلی ها توصیه می کنم از این ماجراجویی های وتبلیغات خطرناک دست بردارند _ تبلیغات تروریستی حتی درحد شاخ وشانه کشی ها ولفاظی ها هم می تواند خطرناک باشند _ فراموش نکنید که ایرانی ها ازجنگ وخشونت بیزارند و همانند همه ملت ها به سرزمین ومردم خودعشق می ورزند بنابراین هرگونه عملیات احتمالی علیه تاسیسات اتمی ایران را عملی تروریستی تلقی کرده وبهمین دلیل انتخاب ونوع واکنش درمقابل آن راحق مسلم خود می دانند _یادتان باشد_ برای تروریست ها کسی دست نمی زند

پیشنهادمن اینست که آرام باشید وبه آنچه می گوئید ودرفکرانجام آن می افتید کمی بیشترتعمق کنید _ جنگ افروزی وتروریسم درجهان متمدن امروز دیگرخواستاری ندارد وتنها ازجانب کسانی تبلیغ واجرامی شود که وحشی _ دیوانه و بیمارروانی هستند همچون فرزندان خلف صدام معدوم اعضای فرقه منفور تروریستی رجوی _ نزدیکی وهمراهی بااین گروه منفور تروریستی برای شما سودی جزبدنامی بیشتر دربرندارد .

با آرزوی صلح ودوستی برای همه مردم جهان وتشکیل هرچه زودتر کشور مستقل فلسطین طبق قطع نامه های مجمع عمومی وشورای امنیت سازمان ملل......

الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، پانزدهم فوریه 2012
طبقه بندی: اخبار (89 تا 92)،  الف مینو سپهر،  حامیان فرقه رجوی،  اسراییل، مجاهدین،  عملیات تروریستی،  گروه تروریستی،  مجاهدین از نگاه دیگران، 
برچسب ها: همکاری، تروریست، فرقه، رجوی، اسرائیل، امنیت، صلح،
ارسال توسط نوید رهایی
آخرین عناوین

تصویر روز

مرصاد

نوید رهایی


لرستان
قربانیان ترور

شهید قاسم سلیمانی

شهید علی صیاد شیرازی

شهید احمدی روشن، دانشمند هسته ای

شهید داریوش رضایی نژاد، دانشمند هسته ای

 - شهیده فاطمه طالقانی؛ عزیزم به کدامین گناه در آتش دشمنان خدا و خلق سوختی؟

برگزیده
صفحات جانبی
برگزیده
افشاگری

نقض حقوق اعضا

خودسوزی

آلبانی ، تیرانا

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی راند

از احمد رازانی تا نورمحمد بیرانوند

حقوق بشر

جداشدگان

 آقای بهزاد علیشاهی

آقای نادر نادری

خانم آن سینگلتون

 آقای محمد حسین سبحانی

آقای علی اكبر راستگو

خانم بتول سلطانی

 آقای محمد رزاقی

 آقای عبد الكریم ابراهیمی

زنان

 خانواده

فرقه رجوی

شورای تروریستی رجوی

نشریات
اخبار
آرشیو مطالب
نوید رهایی نوید رهایی