نوید رهایی از فرقه تروریستی رجوی
خبری، افشاگری، تحقیقی
در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی، به سرکردگی رژیم تروریستی امریکا و فرقه تروریستی رجوی؛ وب سایت "نوید رهایی" را با ارسال پیامک به دوستان و آشنایان خود معرفی كنید. مطالب، عكس و اخبار نوید رهایی را در شبكه های اجتماعی و پیام رسان ها به اشتراك بگذارید، همچنین لینک کردن " نوید رهایی" را در سایت ها و وبلاگ خود و دوستانتان، در دستور کار قرار دهید. با تشکر - نوید رهایی ، ،

مرگ بر رژیم تروریستی آمریکا ، ، " تغییر نام "کاخ سفید" به "پایگاه تروریستی و ترویج تروریسم بین المللی " ، ، مرگ بر رژیم آمریکا ، ، Amerika ölümü ، ، Śmierć Ameryki ، ، Down with America ، ، Morte in America ، ، الموت لأمریكا ، ، Tod nach Amerika ، ، Vdekja në Amerikë ، ، Mort à Amérique ، ، مرگ بر رژیم آمریکا

درسال 2003 فرقه رجوی درحالیکه فقط 4 هزار نفر عضو داشته است الان درسایت ایران افشاگر مدعی شده است " آمریکا طبق اسناد امضاء شده 20 هزارسلاح ازمجاهدین گرفته  است که 17 هزارقطعه آن سلاحهای انفرادی و3 هزارقطعه آن سلاحهای سنگین بوده است " ...
درسال 2003 فرقه رجوی درحالیکه فقط 4 هزار نفر عضو داشته است الان درسایت ایران افشاگر مدعی شده است " آمریکا طبق اسناد امضاء شده 20 هزارسلاح ازمجاهدین گرفته  است که 17 هزارقطعه آن سلاحهای انفرادی و3 هزارقطعه آن سلاحهای سنگین بوده است "
با یک حساب سرانگشتی یعنی هرعضو مجاهدین 5 سلاح انفرادی ویک سلاح سنگین داشته است!
جهت اطلاع مخاطبانم باید بگویم که این محاسبه حول خود روها وزرهی های اهدایی صدام به رجوی هم صدق می کند یعنی کمیت آماری آن بسا و بسا بالاتر از استعداد نیرویی تشکیلات رجوی درعراق بوده است. ازاین که بگذریم وقتی مطلب فوق الذکر مندرج درسایت ایران افشاگر رجوی را خواندم خاطره ای ازتحویلدهی انبان سلاح و مهمات و تجهیزات وخودروهای زرهی وغیرزرهی وتانکها وسایرادوات جنگی ساخت روس ( شرقی )اهدایی صدام به رجوی درذهنم متبادرشد که بد نیست باهم مروری بدان داشته باشیم.
سال 2003 صاحبخانه که عوض شد و مجاهدین با برافراشتن پرچم سفید ( تسلیم وخیانت ومزدوری ) خواستند که دریوغ امریکای عزیزباشند، باید عرض کنم که  دستکم نیروهای ازهمه چیز بی خبر و اغفال شده واقف نبودند که روزی هم باید سلاحها وادوات جنگی گرم که بقول رجوی ناموس مجاهد خلق انگاشته می شد را دودستی تحویل صاحبخانه جدید بدهند.
من درآن مقطع با رده تشکیلاتی mo و رده نظامی فرمانده یکان پدافند ازاعضای شورای مرکزی سازمان بودم. رده های تشکیلاتی و نظامی و حتی شورای مرکزی سازمان تماماً دهن پرکن بودند ومطلقاً با سازمان کاریک ارتش کلاسیک تطابق نداشت؛ فی المثل بودند فرمانده یکان مهندسی وپدافند ومخابرات و... که اصلا نیرو نداشتند واستعداد یکان همان یک نفربود که در راس یکان قرارداشت! وچون من بقول خودشان مسولیت پذیر بودم دریکان پدافند 3 نفر نیرو تحت مسولیتم بودند والباقی برای حل وفصل امورات یکان که توضیح خواهم داد تحت امرمی گرفتم. حال میخواهم بگویم که من ویکانم چه تعداد سلاح وخودرو و مهمات و تجهیزات داشتیم. سلاح فرمانده یکان که من باشم دولول 23 م .م سواربرخودروی شنی دارشلیکا بود که قاعدتا شلیکا 4 نفر میطلبد یکنفر فرمانده ؛ یکنفر راننده؛ یکنفر نفر آتش یا شلیک و نفر چهارم هم محاسب. درحالیکه رسما این سلاح که خود نوعی تانک محسوب میشد فقط متعلق به من بود. ( درمجموع 3 دستگاه شلیکا درعملیات مشترک صدام و رجوی درمهران به غنیمت گرفته شده بود که کل دارایی سلاح پدافندی ارتش رجوی محسوب می شد).
رضا سلامی به اصطلاح معاون یکان بود که خود  2قبضه سلاح 23 م.م  سواربرخودروی زرهی شنی دار MTLBو2 قبضه سلاح 14.5 م .م داشت که برای هرقبضه آن یک خودروی جیپ لندکروز در اختیارداشت. ( مطابق سازمان کارکلاسیک  این خودروی شنی دارحامل سلاح پدافندی می باید 4 نفرخدمه داشته باشد یعنی فرمانده ؛ راننده ؛ نفرشلیک ونفرمحاسب ) ولیکن معاون یکانم به تنهایی مسولیت همه را یک تنه پذیرفته بود!).
نفرسوم یکان عباس فرجی بود که فرماندهی یک قبضه به ایشان محول شده بود ولیکن ایشان نیزبه تنهایی 4 قبضه سلاح پدافندی 14.5 م.م دراختیارداشت که دوقبضه آن سواربرخودروی جیب لندکروزبود ودو دستگاه خودروی جبب لندکروز دیگرداشت که درلحظه ضروری عملیات سرنگونی! می بایست آن سلاحها را بکسل می کرد!
نفرچهارم یکانم علی نوربود که اندک شیرین عقل می نمود وسوژه ثابت جلسه عمومی رجوی نقش کمدی داشت که سایرین ازجمله زوجین رجوی را حسابی بخنداند ولیکن حواسش جمع بود ومی فهمید که چه می گوید. یکباردرجلسه عمومی رجوی که اندرمحاسن انقلاب خواهرمریم ومسولیت پذیری اعضا خصوصا خواهران بحث داغ شده بود علی نور بدوراز کنترل حقیرپشت میکروفن رفت و در ارتباط با بحث مطرحه با لحجه  خیلی روستایی وشیرین لری گفت " برادر. من خدمت شما خیلی سلام دارم . من ازخواهرفاطمه خیلی انگیزه می گیرم وخیلی هم مسئولیت پذیرشده ام. واقعا خواهرفاطمه الگوی همه خواهران درمناسبات است" رجوی که احمق تشریف داشت به گمان خودش که گویی علی نوردارد ازفاطمه نامی ازخواهران انقلاب کرده مریم  درمناسبات صحبت ودفاع می کند به وجد آمد ودرتشویق علی نورگفت " باریکلا علی نور. به تومی گویند برادرانقلاب کرده . همینطوری ازخواهران شورای رهبری دفاع کن. راستی اینهمه که ازخواهرفاطمه دفاع کردی آن خواهرانقلاب کرده ؛ فرمانده یکان تواست ؟ علی نوربا خونسردی جواب داد نه برادر. فرمانده مستقیم من برادررضا سلامی است ومنظورم ازخواهرفاطمه همان فاطمه زهرا ( ع ) است که همسرامام علی ( ع ) است! (خیط شدن رجوی وانفجارخنده حضارچند هزارنفری ).
داشتم می گفتم که نفرچهاریکانم علی نوربود که هم راننده خودروی شنی دارMTLB تحت مسولیت رضا سلامی بود وهم دو قبضه سلاح پدافندی 14.5 م .م داشت ( رجوی خائن همیشه مزورانه وازسراغفال اعضاء می گفت هرعضومجاهد خلق باید ده برابر و بیشتر و بیشتر بار بردارد ومسولیت بپذیرد!)
دراین برهه یعنی بازگشت ازپراکندگی واجتماع درقرارگاه ذاکری ( فیلق دوم صدام ) بودیم که زهره اخیانی فرمانده محورعملیاتی وقت که درجلولا اقامت داشتیم جمیع فرماندهان تا سطح فرمانده یکان را دراتاق فرمانده فیلق دوم که حال اتاق کارش شده بود را احضارکرد. ازکشکیات وخزعبلاتش که بگذریم اصل حرفش این بود که بچه ها آماده باشید که می خواهیم تمام سلاحها  وادوات جنگی خود را تحویل صاحبخانه جدید بدهیم واینکه نگران سلاحهای مستهلک شرقی خود نباشید چونکه درعوض صاحبخانه میخواهد دستگاه ارتش ما را به سلاحهای غربی تسلیح کند! ضمن اینکه برادر به تک شما فرماندهان سلام رسانده وخاطرنشان کرده که سلاح ( سابقا ناموس تلقی می شد) برایم مهم نیست بلکه حامل سلاح بریم مهم وارزنده است! پس زودی دست به کارشده وبا توجیه اعضای تحت مسولینتان این پروژه را به نحواحسن به اتمام برسانید.
حال شما عزیزان تصوربنمایید که درمجموع فقط 20 هزارسلاح انفرادی وجمعی به انضمام انبان خودروها وتانکها ومهمات وتجهیزات کلان اهدایی 20 ساله صدام ملعون را چگونه وبا چه مکانیزمی باید بتوسط 4هزارآدم که نصفی ازآن سالخورده ومریض وفاقد مینیمم پتانسیل نظامی هستند جابجا کنند!؟
جالب توجه اینکه دستوراکید آمده بود که درآن پروژه رزمندگان مطلقا نباید به سلاح انفرادی تجهیزشوند  چرا که تهدید این است که زودی عصبانی شوند وامریکاییها را به رگبار ببندند و کاردست ما بدهند!؟
خلاصه با هرمشقاتی بود منطقه ای که خود امریکاییها مشخص کرده بودند با صرف چندین روز انرژی وتکرارآمد وشد به آن منطقه پروژه به اتمام رسید وتمام ارتش رجوی دریک لحظه بتوسط بالگردهای امریکایی منفجر و دود شدند وارتش رجوی با ازدست دادن سلاح بی ناموس شد!
حال پس ازبیش ازیک دهه ازآن واقعه مجددا رجویها نابخردانه آدمهای مسخ شده مقیم لیبرتی را نوید می دهند که  "امریکای خوب " با توجه به بحران منطقه خصوصا بلبشوی عراق می خواهد ما را با سلاحهای مدرن غربی تسلیح کند!
زهی خیال باطل و تف بررجوی دروغپرداز که با  تلف کردن عمرمشتی اغفال شده اسیر در زندان لیبرتی؛ درسوراخ موش سخیفانه روزگار می گذراند.
پوراحمد
منبع: انجمن نجات مرکز گیلان
1393/10/19طبقه بندی: استان ها،  آشنایی با فرقه رجوی،  افشاگری،  خلع سلاح،  پرونده،  نجات یافتگان،  آمریكا، 
برچسب ها: خاطره ای از تحویل سلاح به اشغالگران امریکایی، خلع سلاح،
ارسال توسط نوید رهایی
آخرین عناوین

تصویر روز

مرصاد

نوید رهایی


لرستان
قربانیان ترور

شهید قاسم سلیمانی

شهید علی صیاد شیرازی

شهید احمدی روشن، دانشمند هسته ای

شهید داریوش رضایی نژاد، دانشمند هسته ای

 - شهیده فاطمه طالقانی؛ عزیزم به کدامین گناه در آتش دشمنان خدا و خلق سوختی؟

برگزیده
صفحات جانبی
برگزیده
افشاگری

نقض حقوق اعضا

خودسوزی

آلبانی ، تیرانا

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی راند

از احمد رازانی تا نورمحمد بیرانوند

حقوق بشر

جداشدگان

 آقای بهزاد علیشاهی

آقای نادر نادری

خانم آن سینگلتون

 آقای محمد حسین سبحانی

آقای علی اكبر راستگو

خانم بتول سلطانی

 آقای محمد رزاقی

 آقای عبد الكریم ابراهیمی

زنان

 خانواده

فرقه رجوی

شورای تروریستی رجوی

نشریات
اخبار
آرشیو مطالب
نوید رهایی نوید رهایی