نوید رهایی از فرقه تروریستی رجوی
خبری، افشاگری، تحقیقی
در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی، به سرکردگی رژیم تروریستی امریکا و فرقه تروریستی رجوی؛ وب سایت "نوید رهایی" را با ارسال پیامک به دوستان و آشنایان خود معرفی كنید. مطالب، عكس و اخبار نوید رهایی را در شبكه های اجتماعی و پیام رسان ها به اشتراك بگذارید، همچنین لینک کردن " نوید رهایی" را در سایت ها و وبلاگ خود و دوستانتان، در دستور کار قرار دهید. با تشکر - نوید رهایی ، ،

مرگ بر رژیم تروریستی آمریکا ، ، " تغییر نام "کاخ سفید" به "پایگاه تروریستی و ترویج تروریسم بین المللی " ، ، مرگ بر رژیم آمریکا ، ، Amerika ölümü ، ، Śmierć Ameryki ، ، Down with America ، ، Morte in America ، ، الموت لأمریكا ، ، Tod nach Amerika ، ، Vdekja në Amerikë ، ، Mort à Amérique ، ، مرگ بر رژیم آمریکا

... دربند دوم کمیساریا اعلام نموده که رسیدگی به درخواست ها طبق قوانین کمیساریا و قوانین بشر دوستانه انجام خواهد شد _ طبق این قوانین متقاضیان پناهندگی پس از ارائه تقاضا بوسیله کمیساریا درمحلی اسکان داده شده واز مزایای کمکی این کمیساریا تا دریافت پاسخ مثبت ویامنفی برخوردار می گردند ...

   

 


الف .میتو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، ششم اکتبر 2011

کم تراز سه ماه تا جمع شدن کامل بساط شیادی فرقه درعراق ( اسارتگاه ذهنی اشرف ) بجامانده تلاش ها دراین زمینه شدت گرفته است .
بنا به گزارش BBC اندروهارپر یکی ازاعضای کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان این کمیساریا تقاضای پناهندگی 3200 نفر از اعضای مستقر دراین اردوگاه بجا مانده از دوران صدام را دریافت نموده است .
رسیدگی به این تقاضا ها اما بنا به گفته همبن مسئول به نوع ومیزان همکاری دولت عراق یعنی اصلی ترین طرف تصمیم گیرنده دارد.

ظاهرا تا اینجا سران فرقه رجوی بعنوان سرپرست این افراد یکی از شرایط کمیساریای سازمان ملل را پذیرفته اند وآن اینکه این افراد باید بگونه " انفرادی تقاضاهای خود رابه کمیساریا ارائه نمایند " ولی این انجام همه کار نیست و سران این فرقه باید تک تک شرایط کمیساریا رابدون قید وشرط بپذیرند ....... این شرایط عبارتند از >>>>

1- ارائه تقاضای انفرادی پناهندگی افراد مستقر درکمپ عراق جدید ( اشرف )
2- رسیدگی به تقاضا ها طبق قوانین کمیساریا وقوانین بشردوستانه
3- رسیدگی به تقاضا ها طبق کنوانسیون یک F کنوانسیون 1951 ژنو
4 – مصاحبه با متقاضیان پناهندگی درمحیطی امن وبیطرف
5- کمیساریا تنها دولت عراق را مسئول حفاظت از متقاضیان به رسمیت می شناسد ودرکنار آن از دولت عراق درخواست می کند همچنان به اصل نان رفولمان ( عدم بازگشت اجباری ) متعهد بماند.
6- کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان به نقش ووظیفه خود دراین راه باکمک دولت عراق وسازمان همیاری ملل ( یونامی) ادامه خواهد داد تاراه حلی برای اجرای پروسه رسیدگی به تقاضای پناهندگی این افراد پیدا نماید.
پس از قبول بند اول یعنی ارائه تقاضای انفرادی افراد مستقر درکمپ عراق جدید ( اشرف ) اکنون زمان اجرای بقیه این بندها فرارسیده است.
دربند دوم کمیساریا اعلام نموده که رسیدگی به درخواست ها طبق قوانین کمیساریا و قوانین بشر دوستانه انجام خواهد شد _ طبق این قوانین متقاضیان پناهندگی پس از ارائه تقاضا بوسیله کمیساریا درمحلی اسکان داده شده واز مزایای کمکی این کمیساریا تا دریافت پاسخ مثبت ویامنفی برخوردار می گردند _ طبیعی است که طی شدن این پروسه بگونه ای طبیعی نیاز به زمانی بین یک تا دوسال دارد وبهمین خاطر باتوجه به بندششم کمیساریا بدنبال آن است که متقاضیان درصورت موافقت دولت عراق درمحلی تازه تحت نظر وحمایت کمیساریا اسکان داده شوند _ چنین محلی باتوجه به تصمیم دولت عراق مبنی برجمع کردن اسارتگاه اشرف تا سه ماه آینده طبعا نمی تواند این اردوگاه تروریستی باشد .
بنابراین درصورتیکه شروع اقدام کمیساریا مبنی بررسیدگی به این تقاضا ها وآغاز مصاحبه ها درمحیطی امن وبیطرف ( بندچهارم) افراد مصاحبه شده ازوضعیت " بلاتعریف " کنونی خارج شده و "متقاضی پناهندگی "محسوب می گردند که دراینصورت نمی توانند دوباره به اردوگاه عراق جدید ( بازگردند ) چراکه مسئولیت آنها نگاهداری وکنترل آنها پس از مصاحبه دیگر بعهده سران این گروه نیست ودراختیار کمیساریا ودولت عراق خواهد بود.
تا آنجا که به دولت عراق مربوط می گردد آقای هوشیار زیباری درگفتگو باکاترین اشتون درتاریخ 2011/09/22 درنیویورک اعلام کرده که اردوگاه عراق جدید درموعد مقرر ( پایان سال 2011 ) بسته خواهد گردید _ نامبرده اما درکنار این تاکید همچنین اعلام نموده که این تعطیلی درزمان تعین شده بارعایت قوانین بین المللی دررفتار بااعضای مستقر دراین قرارگاه خواهد بود.

چنین تاکیدی ازطرف آقای زیباری نشان می دهد که ضرب العجل دولت عراق درتعطیلی اشرف درموعد مقررغیرقابل چانه زنی وتغییر است هرچند که دولت عراق موافقت ضمنی خود با اسکان این افراد پس از ارائه تقاضای پناهندگی درمکان های دیگری راهم از نظر دور نداشته است.
بنابراین درخواست تمدید مهلت شش برای جمع نمودن اشرف ازطرف پدرخوانده انگلیسی فرقه رجوی ( استیونسون) ازنگاه دولت عراق قبلا مردود اعلام گردیده است _ ضمن اینکه با توجه به قوانین کمیساریا طی شدن این پروسه بین یک تا دوسال طول خواهد کشید _ البته اگر کمیساریا بخواهد برای این رسیدگی به تقاضای این افراد ازقوانین ویژه استفاده کند همین سه ماه هم کافی است وتنها دولت های اروپایی باید درامرپذیرش این پناهجویان تسریع بعمل آورند.
آقای هوشیار زیباری درگفتگو با اشتون بگونه ای سریح وروشن دومسله جمع نمودن اردوگاه عراق جدید درموعد تعین شده ( پایان سال 2011) را با کمک به حل پروسه پناهندگی این افرد از هم جدا وتفکیک نمود و رسما اعلام کرد که تاریخ جمع آوری اشرف تمدید نخواهد شد........
گفتگو برای اجرای بندهای چهار وپنج وشش هم اکنون بین دولت عراق ونماینده کمیساریا ادامه دارد وهمانگونه که نماینده کمیساریا اعلام کرده است هرگونه گشایشی دراین راه بستگی به نظر وتصمیم وموافقت وهمکاری دولت عراق دارد.
دراینجاست که سران فرقه رجوی پس از هشت سال توطئه وخصومت ودشمنی وزجزخوانی وتهدیدات توخالی علیه دولت های منتخب مردم عراق بویژه طی سه سال اخیر ( با تکیه به حمایت امریکا ) اکنون مجبورهستند باگردن کج درمقابل این دولت زانو بزند _ التماس کنند ومطیع ومطاع تصمیمات آن باشند.
بهرروی بنظر می رسد هم دولت عراق وهم کمیساریای سازمان ملل درتصمیمات خود هماهنگ هستند وبا کمک هم این پروسه را دنیال می کنند و اعضای فرقه رجوی هیچ چاره ای جز قبول بدون چون وچرای تصمیمات آنها ندارند.
درچنین صورتی باید درآینده نه چندان دور شاهد جمع آوری پادگان عراق جدید ( اشرف ) وآزادی اسیران ذهنی _ فیزیکی افراد مستقردرآن باشیم _ چنین تحول مهمی رابی شک باید مرهون بست نشینی صدها تن از خانواده های اسیران اشرف طی دوسال اخیر درجلوی این اردوگاه تروریستی بود _ پدران ومادران بعضا کهنسال وبیماری که درآن آب وهوا وشرایط ناامن عراق ماه ها درسخت ترین شرایط درجلوی این پایگاه بست نشستند ودرخواست دیدار عزیزانشان رانمودند _ درخواست هایی که گرچه ازطرف سران فرقه نادیده گرفته شد ولی از نگاه سازمان های حقوق بشر ودولت ها دور نماند _ نتیجه این مقاومت ها چنین شد که هم اکنون روزشمار جمع شدن اسارتگاه اشرف شروع گردیده است ......
از امروز ( 2011/09/10 ) روزها رابشماریم.......تنها 86 روز دیگر به جمع شدن اردوگاه تروریستی عراق جدید ( اشرف) وتبدیل شدن ان به شهربازی مردم استان دیالی عراق باقی مانده است.
سحرنزدیک است
الف .مینو سپهر _ نویسنده _ پژوهشگر وتلاشگرحقوق بشروزنان ........ 2011/10/06
یک یاد آوری ودرخواست دوستانه
نویسنده درکنار سپاسگزاری ازکسانی که درانتقال نوشته های این دفتر کوشش می کنند از آنها درخواست می نماید مطالب این دفتر را بدون تغییر و هرگونه افزایش وبا کاهش وبا اشاره به نام نویسنده و کدشناسه متن منتشرنمایند.
کدشناسه متن . PSCODE.IBN.NR:445712/10/2011/A372AF
طبقه بندی: اخراج و انتقال،  نجات یافتگان،  الف مینو سپهر،  افشاگری،  یونامی U N، 
برچسب ها: اخراج، پناهندگی، اشرف، کمیساریا،
ارسال توسط نوید رهایی
آخرین عناوین

تصویر روز

مرصاد

نوید رهایی


لرستان
قربانیان ترور

شهید قاسم سلیمانی

شهید علی صیاد شیرازی

شهید احمدی روشن، دانشمند هسته ای

شهید داریوش رضایی نژاد، دانشمند هسته ای

 - شهیده فاطمه طالقانی؛ عزیزم به کدامین گناه در آتش دشمنان خدا و خلق سوختی؟

برگزیده
صفحات جانبی
برگزیده
افشاگری

نقض حقوق اعضا

خودسوزی

آلبانی ، تیرانا

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی راند

از احمد رازانی تا نورمحمد بیرانوند

حقوق بشر

جداشدگان

 آقای بهزاد علیشاهی

آقای نادر نادری

خانم آن سینگلتون

 آقای محمد حسین سبحانی

آقای علی اكبر راستگو

خانم بتول سلطانی

 آقای محمد رزاقی

 آقای عبد الكریم ابراهیمی

زنان

 خانواده

فرقه رجوی

شورای تروریستی رجوی

نشریات
اخبار
آرشیو مطالب
نوید رهایی نوید رهایی