نوید رهایی از فرقه تروریستی رجوی
خبری، افشاگری، تحقیقی
در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی، به سرکردگی رژیم تروریستی امریکا و فرقه تروریستی رجوی؛ وب سایت "نوید رهایی" را با ارسال پیامک به دوستان و آشنایان خود معرفی كنید. مطالب، عكس و اخبار نوید رهایی را در شبكه های اجتماعی و پیام رسان ها به اشتراك بگذارید، همچنین لینک کردن " نوید رهایی" را در سایت ها و وبلاگ خود و دوستانتان، در دستور کار قرار دهید. با تشکر - نوید رهایی ، ،

مرگ بر رژیم تروریستی آمریکا ، ، " تغییر نام "کاخ سفید" به "پایگاه تروریستی و ترویج تروریسم بین المللی " ، ، مرگ بر رژیم آمریکا ، ، Amerika ölümü ، ، Śmierć Ameryki ، ، Down with America ، ، Morte in America ، ، الموت لأمریكا ، ، Tod nach Amerika ، ، Vdekja në Amerikë ، ، Mort à Amérique ، ، مرگ بر رژیم آمریکا

... گرچه دولت عراق از ابتدای سال 2009 که حفاظت از این اردوگاه را بعهده گرفت نامه های مشابهی برای دولت امریکا ودولت های اروپای وسازمان های بین المللی چون سازمان ملل و کمیساریای این سازمان و صلیب سرخ و سازمان همیاری سازمان ملل ارسال کرده ودرخواست کرده است این دولت را جهت حل این معضل یاری نمایند ولی آنچه دراین نامه برجسته است اینست که دولت عراق در این نامه علل عدم موفقیت خود را در حل این مشکل برای جامعه جهانی بگونه ای کاملا روشن توضیح داده و بر عزم و اراده خود درباره جمع کردن این اردوگاه در راس موعد مقرر ( چند هفته پیش رو ) تاکید مجدد نموده است. دولت عراق یک سال پیش مطالب بالا رابرای امریکا تشریح نموده است _ درحقیقت ...

                                    

 

الف مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و یکم نوامبر 2011
تنها40 روز به افتتاح پارک تفریحی مردم استان دیالی عراق درمحل سابق اسارتگاه اشرف باقی مانده است.
درتاریخ 14 نوامبر سال 2011 دولت عراق طی ارسال نامه ای به رسمی به پارلمان اروپا درکنار تاکید مجدد برتعطیل اردوگاه عراق جدید ( اشرف) طی چند هفته آتی دلایل این تصمیم خود رابرای نمایندگان پارلمان اروپا تشریح نمود.

عنوان ودلایل دولت عراق جهت اجرای این تصمیم چنین هستند.....
دولت عراق مصمم است این اردوگاه تروریستی بجا مانده از دوران صدام را طی چند هفته آینده به دلایل زیر تعطیل نماید
1- سازمان مجاهدین یک گروه تروریستی می باشدوقانون اساسی عراق وجود گروه های تروریستی را درخاک خود تحمل نخواهد کرد.
2- وجود این تشکیلات تروریستی درخاک عراق غیرقانونی است وآنها درحال حاضر تحت هیچ یک ازقوانین بین المللی قرار نداشته وطبق تعریف کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان در ضعیتی " بدون تعریف " قرار دارند......
3- حضور این گروه تروریستی درخاک عراق درمخالفت با منافع ملی است و باعث اخلال درروند روابط باکشور همسایه ( ایران) می گردد.
4- حضور این گروه تروریستی درعراق ضمن اینکه تهدیدی است برای امنیت عراق می تواند باشد بهانه کشورهمسایه ( ایران) را جهت دخالت درامور کشورما رافراهم نماید.
5- تا کنون علیرغم تلاش های دولت عراق هیچ کشوری حاضر به پذیرش این افراد درخاک خود نگردیده است
6- طی سه سال اخیر سران اینگروه هیچ گونه همکاری سازنده بادولت عراق برای جمع شدن این اردوگاه دریک روند قانونی انجام نداده وحاضر به هیچ نوع همکاری نیز نبوده اند.
7- سران این گروه نه تنها حاضر به تمکین قوانین حاکم برعراق نیستند بلکه به این اردوگاه راتبدیل به قطعه ای خارج ازحاکمیت عراق ( خودمختار ) مبدل نموده و به ارتش ودولت عراق اجازه نظارت براین اردوگاه را نمی دهند ...
8- سران اینگروه مانع انتقال و مصاحبه افراد متقاضی پناهندگی مستقردراین کمپ جهت مراجعه به محل کمیساریا دربغداد می گردند وبه دلیل همین عدم همکاری رسیدگی به تقاضای درخواست پناهندگی این افراد توسط کمیساریا متوقف گردیده است.
9- رهبران این گروه اعضای خود رابصورت یک تشکیلات فرقه ای اداره وکنترل کرده ومانع ارتباط آنها با دنیای آزاد می گردند بگونه ایکه این افراداز ارتباط وملاقات با اعضای خانواده های خود محروم هستند.
10 _ درچنین صورتی دولت عراق انتخابی جز تخلیه این اردوگاه براساس حق حاکمیت خود وانتقال ساکنان آن به محل های دیگر درعراق جهت تسهیل درامر خروج آنها درزمان باقی مانده تاپایان سال را ندارد..................
اجرای طرح لورنس جی باتلر باکمک دولت عراق ویونامی
گرچه دولت عراق از ابتدای سال 2009 که حفاظت از این اردوگاه رابعهده گرفت نامه های مشابهی برای دولت امریکا ودولت های اروپای وسازمان های بین المللی چون سازمان ملل وکمیساریای این سازمان وصلیب سرخ وسازمان همیاری سازمان ملل ارسال کرده ودرخواست کرده است این دولت را جهت حل این معضل یاری نمایند ولی آنچه دراین نامه برجسته است اینست که دولت عراق دراین نامه علل عدم موفقیت خود را درحل این مشکل برای جامعه جهانی بگونه ای کاملا روشن توضیح داده وبرعزم واراده خود درباره جمع کردن این اردوگاه درراس موعد مقرر ( چند هفته پیش رو ) تاکید مجدد نموده است.
دولت عراق یک سال پیش مطالب بالا رابرای امریکا تشریح نموده است _ درحقیقت گفتگوهای هفت باره لورنس جی باتلر با سران این گروه وارائه طرح امریکا برپایه همین درخواست ها متمرکز بوده است _ آقای نوری المالکی درگفتگو با مارتین کوپلر نماینده جدید همیاری سازمان ملل درعراق برهمین موارد تاکید کرده وهمین موارد رانیز به کمیساریا اطلاع داده است............
درحقیقت بعد از عدم موفقیت گفتگوهای لورنس جی باتلر با سران اینگروه به علت کارشکنی وعدم همکاری امریکا این ماموریت رابه دوش سازمان هایی بین المللی قرارداد تا طرح خود راکه با مشورت وتائید دولت عراق انجام گرفته دنبال کنند
مارتین کوپلر که آخرین فرصت حل این مشکل رابرطبق درخواست دولت عراق دردست گرفته دقیقا همان طرح لورنس باتلررا پیش روی سران اینگروه قرارداده وحدود دو هفته است است که درملاقات های خصوصی مشغول راضی کردن سران اینگروه است که به قوانین وتصمیمات دولت عراق احترام گذاشته وبه حاکمیت آن دولت گردن گذارند.......
تسلیم وعقب نشینیی زانو زدن سران فرقه تروریستی رجوی درمفابل تصمیمات دولت عراق .....
سران فرقه رجوی طی سه سال اخیر با توهم حمایت همیشگی وبی حساب امریکای ها وبااین فرض که آنها همچنان پس ازسال 2011 درعراق ماندگارخواهند بود ! به ورطه درگیری وتخاصم با دولت قانونی عراق وارد گردیده و شدید ترین و توهین آمیز ترین وخصمانه ترین موضع گیری ها را درمقابل دولت آنکشور اتخاذ نمودند _ گرچه تازگی ها این مطالب را از رسانه های خود حذف کرده اند ولی کلیه این مدارک ومستئدات موجود است واز طرف دولت عراق این تبلیغات زهرآلود برای همه مراجع جهانی ارسال گردیده است _ دولت عراق درنظر دارد از این مستندات برای جهت به محاکمه کشیدن سران این گروه دردادگاه های بین لمللی درآینده استفاده نماید..
درکنار این اقدامات فرقه رجوی ملیونها دلاز ازپول مزدوری برای صدام را صرف خرید امریکایی ها واروپایی های خارج ازرده و گروه اندکی از مسئولین مشغول بکار نمودند تا درکنار التماس ودرخواست های حقیرانه از امریکا برای حذف ازلیست تروریستی وهمچنین به دولت عراق فشار آورند که مهلت جمع آوری وتخلیه اردوگاه سابقا اشرف را به عقب بیاندازد!
بهرصورت هم اکنون طرح امریکا ( لورنس باتلر ) گام به گام درحال اجراشدن است _ گام اول _ انحلال فرقه رجوی که با تقاضای انفرادی پناهندگی اعضای مستقر دراین اسارتگاه به انجام رسید _ گام دوم جابجای افراد وتعطیل اشرف که درحال انجام است وگام سوم اخراج اختیاری این افراد از عراق با کمک کمیساریای سازمان ملل که بعد از جابجای واسکان درکمپ های جدید تحت نظرکمیساریا و حفاظت دولت عراق انجام خواهد گردید _ که درچنین صورتی جنازه فرقه خائن وتروریستی رجوی پس از سه دهه جنایت وخیانت وکشتار درگورستان تاریخ دفن خواهد شد....
بعد از نامه رسمی دولت عراق به پارلمان اروپا سران این فرقه تروریستی تازه فهمیدند که موضوع کاملا جدی است وآنها هیچ راهی به جز قبول نظرات دولت عراق و گردن نهادن برقوانین این کشور ندارند ولذا دریک عقب نشینیی حقیرانه طرح " جابجایی " درسطح عراق را پذیرفتند ودرمقابل تصمیمات دولت آقای نوری المالکی زانو زدند..
بنابراین باید درهفته های پیش رو شاهد تخلیه اسارتگاه عراق جدید ( سابقا اشرف ) وآزادی گروگان ها واسیران فرقه رجوی باشیم _ چنین موفقیت درآستانه ای ممکن نگردید مگر با تحصن ومقاومت دوساله خانواده ها ی اسیران فرقه رجوی درجلوی درب اسارتگاه سابقا اشرف _ این پیروزی را با تمامی وجود به تمامی این عزیزان د ر"شهرک آزادی " تهنیت گفته واز دیگرخانواده هاای اسیران تقاضا می کنم درصورت امکان به جمع این خانواده ها بپیوندید تا آزادی فرزندان خود را درآینده نزدیک جشن بگیرند.........
دراینجا لازم است از دولت آقای نوری المالکی نیز سپاسگزاری کرد که طی سه سال اخیر با نگاهی انسانی به مسئله این اسارتگاه نگریسته ونهایت مداراگری رابا این افراد درچهارچوب حقوق انسانی بکارگرفته است.
سحرنزدیک ونزدیک ترشده است.....

الف .مینو سپهر نویسنده _ پژوهشگر وتلاشگرحقوق بشروزنان 2011/11/21
کدشناسه متن
PSCODE.IBN.NR:445728/11/2011/A388AF

-----------
طبقه بندی: اخراج و انتقال،  الف مینو سپهر،  اخراج مجاهدین از عراق ،  اشرف، لیبرتی، پایگاه تروریستی مریم، كمپ آلبانی،  مواضع دولت عراق، 
برچسب ها: عراق، مجاهدین، اخراج، پارلمان اروپا، اشرف،
ارسال توسط نوید رهایی
آخرین عناوین

تصویر روز

مرصاد

نوید رهایی


لرستان
قربانیان ترور

شهید قاسم سلیمانی

شهید علی صیاد شیرازی

شهید احمدی روشن، دانشمند هسته ای

شهید داریوش رضایی نژاد، دانشمند هسته ای

 - شهیده فاطمه طالقانی؛ عزیزم به کدامین گناه در آتش دشمنان خدا و خلق سوختی؟

برگزیده
صفحات جانبی
برگزیده
افشاگری

نقض حقوق اعضا

خودسوزی

آلبانی ، تیرانا

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی راند

از احمد رازانی تا نورمحمد بیرانوند

حقوق بشر

جداشدگان

 آقای بهزاد علیشاهی

آقای نادر نادری

خانم آن سینگلتون

 آقای محمد حسین سبحانی

آقای علی اكبر راستگو

خانم بتول سلطانی

 آقای محمد رزاقی

 آقای عبد الكریم ابراهیمی

زنان

 خانواده

فرقه رجوی

شورای تروریستی رجوی

نشریات
اخبار
آرشیو مطالب
نوید رهایی نوید رهایی